De intern begeleidersIMG 4068square

De ondersteuning aan de leerling speelt in het basisonderwijs een belangrijke rol. Alle leerlingen moeten een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. In ons onderwijsaanbod houden we dan ook rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Het aanbieden en de verwerking van de leerstof vindt op drie niveaus plaats: de basisinstructie voor het grootste deel van de groep, tijdens de verlengde instructie kan de leerkracht ‘directe’ hulp bieden aan de leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Voor leerlingen in de verrijkingsgroep is er een extra aanbod.

Toch zijn er kinderen die nog meer ondersteuning en aandacht nodig hebben. Deze extra hulp en het treffen van speciale voorzieningen binnen de school noemen we het ‘ondersteuningsaanbod’. Hoewel dit een zaak van het hele team is, hebben we op school intern begeleiders aangesteld die speciaal met deze taak belast zijn.

Onze intern begeleiders zijn:
Heleen Dakilwadjir (groep 1 t/m 3)foto Heleen Dakilwadjir en Sonja de Groot (groep 4 t/m 8)foto Sonja de Groot      

De intern begeleiders zorgen voor:

 • regelmatige leerling- en opbrengstgesprekken (cito) met groepsleerkrachten
 • collegiale consultatie en coaching leerkrachten voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
 • afnemen van Pedagogisch Didactisch Onderzoek
 • indien noodzakelijk opstellen van stappenplannen en ontwikkelingsperspectieven
 • regelmatige gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
 • contacten met externe instanties (o.a. samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Geynwijs enz)
 • bewaken van de procedures en afspraken
 • verslaglegging en administratie van de leerlingen met extra ondersteuning
 • analyses school en groepsniveau (opbrengstgericht en handelingsgericht werken)
 • schoolontwikkeling binnen de “zorg”
 • de coördinatie van het zorgteam en de specialisten binnen de school