Ons onderwijs

Ons kleuterondeIMG 1447rwijs
“Je speelt terwijl je leert en je leert van wat je speelt..”
Voor het kleuteronderwijs, groep 1-2, kiezen we bewust voor het samenstellen van ‘heterogene’ groepen: jongste en oudste kleuters samen in één groep. Het ‘leren van elkaar’ is voor ons een belangrijke reden om voor deze groepssamenstelling te kiezen. Kleuters moeten het fijn vinden om naar school te gaan. De leerkracht zorgt voor een gezellige sfeer waarin het kind zich prettig voelt. In het kleuteronderwijs speelt ‘de kring’ een belangrijke rol.

De verwerking van de lesstof wordt in verschillende niveaus aangeboden. Veelal gaat de ontwikkeling van kleuters spelenderwijs. Voor ‘spel’ en ‘spelen’ is dagelijks veel tijd beschikbaar. Tevens probeert de leerkracht de kinderen te interesseren voor ‘nieuwe dingen’ die aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van het kind: prikkelend en uitdagend bezig zijn om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

In groep 2 besteden we speciale aandacht aan de doorstroom  naar groep 3. Vooral de ouders blijven deze overgang zien als een bijzondere gebeurtenis in de schoolloopbaan van hun kind. Op de laatste schooldag is er een ouderochtend en ’s middags ‘glijden’ de kinderen de school uit naar groep 3.

Het onderwijs in groep 3 t/m 8
“Je klimt naar een kleur die bij jouw kwaliteiten en talenten past”
Tijdens de ochtenden staan de vakgebieden taal, rekenen, spelling en lezen centraal. De leerkracht biedt de lesstof aan in 3 niveaus: de basisstof, verrijkingsstof en voor extra ondersteuning is er een verlengde instructie. Per periode wordt een groepsplan opgesteld waarin doelen per niveaugroep worden opgesteld.
In de middaguren besteden we aandacht aan de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeer, muzikale vorming en de creatieve vorming.

Onderwijs na groep 8 - doorgaande lijn richting het voortgezet onderwijs
In groep 8 krijgt uw kind een advies voor het voorgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op ons gehele leerlingvolgsysteem en het zicht van de leerkracht op de leerhouding van uw kind. De eindtoets in groep 8 bevestigt in meestal alle gevallen dit beeld.
Ouders worden bij aanvang van groep 8 uitgenodigd op de informatieavond over het voortgezet onderwijs en de bijbehorende procedure. Gedurende het schooljaar neemt de groep 8 leerkracht u mee in de te nemen stappen.
Leerlingen worden door middel van een dossier en een mondeling toelichting overgedragen richting hun vervolgschool. De leerkracht van groep 8 en brugklasdocent van het voortgezet onderwijs bespreken met elkaar de resultaten van de leerling. Doelstelling van het overleg is te komen tot een optimale aansluiting tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.


De vakgebieden - in alfabetische volgorde

Burgerschap
Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden voorbereid op actief burgerschap en sociale integratie.

Daarom vind je bij ons…

…respect  voor ieders mening en culturele achtergrond en opbouwende discussies.

…betrokkenheid en actieve inzet voor de maatschappij.

Dit doen wij door:…..

…het integreren van de Kanjertraining in ons dagelijks onderwijs.

…aandacht te besteden aan (wereld)godsdiensten.

…actief aandacht te besteden aan maatschappelijke actualiteiten door te participeren aan sponsoracties, zending etc.

…leerlingen plaats te laten nemen in een   L(eerling) A(dvies) R(aad).


Creatieve en culturele vorming
Onze cultuurcoördinator, Marlies Kuipers, heeft een cultuurplan opgesteld. Vanuit dit plan zullen wij in schooljaar 2018-2019 inhoudelijk gaan werken aan de culturele en creatieve vorming van onze leerlingen. Middels een groepsdoorbrekend creatief circuit worden diverse creatieve activiteiten aangeboden waaruit onze leerlingen kunnen kiezen. Zo kunnen zij hun talenten vormgeven en verder ontwikkelen.

Onze school kent ook een kunstmenu. In samenwerking met theater De Kom bieden we in de groepen 1 t/m 8 extra kunstzinnige activiteiten aan. Deze lessen worden bekostigd vanuit de subsidie die we, ter stimulering van de cultuureducatie, ontvangen van het ministerie van Onderwijs.

Ook is er voor elke groep jaarlijks een aantal podiumuren gepland. De kinderen treden dan op in De Kroonzaal van onze school. U bent als publiek van harte welkom bij dit optreden van uw kind! In de jaarkalender vindt u de data van de podiumuren.

Engels
Engels is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sterker nog: het biedt onze leerlingen goede toekomstperspectieven als wij hier op school al vanaf jonge leeftijd aandacht aan schenken. Een leerwerkgroep heeft het vorig schooljaar onderzoek gedaan naar de juiste didactiek en een passende bijbehorende methode. Dit is de methode Stepping Stones geworden. In alle groepen 1 t/m 8 wordt er met deze methode gewerkt.

Gymnastiek

gym

Wij hebben op onze school een vakleerkracht voor gym. Dit betekent professionele bewegingslessen in een ononderbroken doorgaande lijn voor al onze leerlingen.
De kleutergroepen doen veel aan beweging. Dagelijks spelen ze buiten en daarnaast maken ze gebruik van het speellokaal van onze school. Het speellokaal wordt ook gebruikt voor dans, muziek, tik- en fantasie spelen. De groepen 3 t/m 8 maken twee keer per week gebruik van de sporthal naast de school (sporthal Galecop). Van deze lessen is één les een spelles en de andere een toestellenles. Tijdens de spelles wordt aandacht besteed aan (de voorbereiding van) de verschillende groepsspelen zoals korfbal, trefbal, slagbal, handbal en basketbal.

Oefenstof voor beide lessen is afkomstig uit de methode ‘Bewegingslessen in het Basisonderwijs’. 


Godsdienst en levensbeschouwelijke vorming

Wij zijn een open Protestants-Christelijke school. Als team hebben wij in schooljaar 2017-2018 een kwaliteitskaart met betrekking tot onze identiteit opgesteld. Hieronder delen wij de items graag met u.

* De leraar koppelt onze levensbeschouwelijke identiteit aan onze pedagogische kanjervisie;
  dit is ons fundament.

* De leraar begint de dag met een dagopening. De inhoud van de dagopening is datgene er door
  Trefwoord aangedragen wordt of heeft anderzijds raakvlak met ons Christelijke geloof.

* De leraren vieren samen met leerlingen (en ouders) Kerst en Pasen, de Bijbelse vertelling staat
  centraal. Het samen beleven van het geloof is hierbij het uitgangspunt.

* De leraar vertelt bijbelverhalen en koppelt deze aan actuele thema’s in de hedendaagse
  samenleving van kinderen.

* De leraar gaat respectvol om met andere geloofsovertuigingen en zoekt hierin de verbindingen.  
  In de bovenbouw dragen we de kennis over wereldgodsdiensten over aan onze leerlingen.

* De leraar besteedt expliciete aandacht aan het samen beleven van Christelijke vieringen en
  themaopeningen.

 

ICT onderwijs
Wij leiden leerlingen op voor een baan in de 21e eeuw. Digitale vaardigheden zijn hierbij belangrijk. Op onze school hebben wij in alle groepen tablets. Deze zetten wij in ter ondersteuning van ons onderwijs. Wij zien dit device als een middel en niet als een doel op zich. Kinderen kunnen op de tablet op eigen niveau de leerstof verwerken en zetten de tablet ook in om hun digitale onderzoek vaardigheden te trainen. Wij leren kinderen over de kansen en de bedreigingen van de digitale wereld. Tevens kunnen onze tablets verbonden worden met het digibord in de klas zodat kinderen interactief kunnen deelnemen aan de instructie. In de bovenbouw leren kinderen op de computer een werkstuk te maken en hoe zij een presentatie door middel van powerpoint kunnen geven. Ook leren onze bovenbouwleerlingen spelenderwijs programmeren.

 

Kanjertraining - sociaal emotionele ontwikkelingtopper12
Onze school mag zich ‘Kanjerschool’ noemen. Alle leerkrachten hebben de Kanjertraining (licentie A, B en C) gevolgd en mogen dus ook het lesprogramma in de groep aanbieden. De Kanjertraining richt zich op alle kinderen. Kinderen die minder sociaal vaardig zijn, zich terugtrekken, moeilijk vriendschap kunnen sluiten of juist grensoverschrijdend en opdringerig zijn. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld gepest worden of zelf pesten, onzeker of agressief zijn. Zowel de kinderen als hun ouders kunnen zich daar ongelukkig bij voelen. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals: samenwerken, kritiek durven en kunnen geven, uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier. 

De Kanjertraining is een samenspel tussen school, leerlingen en ouders. Tijdens de informatieavonden informeren we u over de uitgangspunten, doelstellingen en het lesprogramma. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.kanjertraining.nl. Voor belangstellende ouders is op school een ouderhandleiding aanwezig. Tevens zijn ouders en andere belangstellenden altijd welkom tijdens de open kanjerlessen!

Onze kanjercoördinator werken met een kanjer-jaarplan. Door middel van dit plan werkt zij vanuit een “plan-do-check-act cyclus” blijvend aan de ontwikkeling van het kanjeronderwijs op onze school.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen goed in kaart te brengen maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem KanVas (kanjer-volg-adviessysteem). Op 2 vaste momenten in het schooljaar vullen de leerkrachten de observatielijsten in en maken groepsoverzichten die vervolgens binnen de zorgbespreking aan de orde komen. De leerlingen in de bovenbouw vullen ook zelf de lijst in over hun kanjerrol en welbevinden. Daarnaast wordt er ook in elke groep een sociogram gemaakt; dit om te zien hoe sociale verbanden in elkaar steken. Ook meten wij jaarlijks de sociale veiligheid van onze leerlingen (groep 6, 7 en 8) door middel van een vragenlijst uit ons kwaliteitszorginstrument WMKPO.

De data vanuit de diverse lijsten gebruiken wij om onze kanjerlessen nog gerichter en effectiever aan te kunnen bieden. Voor individuele ondersteuning, indien nodig, zetten wij onze kanjercoördinatoren in. Denk bijvoorbeeld aan een leerling met een ernstig zieke ouder. Onze kanjercoördinator zal, in samenspraak met ouders, gerichte kind-gesprekken voeren. 

Tevens kan onze kanjercoördinator ook interventies plegen in groepen waar de groepsdynamiek erom vraagt.

Alle bovengenoemde acties voeren wij uit om effectief en veel aandacht te besteden aan het welbevinden van onze leerlingen. Dit komt voort uit onze visie: onze kanjer klimt in ontwikkeling pas als hij zich veilig en prettig voelt!

Lezen
Het leesonderwijs begint eigenlijk al in groep 1-2. Kinderen leren klanken en klankstukken te onderscheiden en krijgen in de meeste gevallen belangstelling voor letters en woorden. Natuurlijk wordt er veel voorgelezen en in elke groep is een leeshoek aanwezig. In groep 3 starten we met het aanvankelijk leesonderwijs. Onze kinderen leren lezen met de methode ‘Lijn 3’. Volgens deze methode wordt vanaf de eerste schoolweek de leerstof gedifferentieerIMG 3964squared (in niveaus) aangeboden. Veel aandacht wordt besteed aan de techniek van het lezen. Het is heel belangrijk dat alle kinderen de nieuw geleerde woorden in één keer lezen en niet de klanken aan elkaar plakken. De methode ‘Lijn 3’ biedt, naast de vele leesactiviteiten, ook andere talige activiteiten aan. Na groep 3 gaan we door met het technisch leesonderwijs. Vanaf groep 4 werken we tot en met groep 8 met de methode ‘Karakter”’ voor voortgezet technisch leesonderwijs. Jaarlijks nemen we voor het technisch leesonderwijs in groep 3 t/m 8 de volgende leestoetsen af: Cito-Drie-Minutentoets en de AVI-toetsen. 

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend/studerend lezen. Voor studievaardigheden hebben we de methode ‘Blits’ ingevoerd. In de periode februari/maart maken de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 de Cito-Begrijpend-Lezentoets. 

Onze leescoördinator, Petra Bouwman, houdt de lees- en taalontwikkelingen goed in de gaten en zorgt ervoor dat, zowel didactisch als qua opbrengsten, ons lees- en taalonderwijs op niveau blijft.

 

Rekenen IMG 3994square
In de groepen 1-2 wordt spelenderwijs en ook heel gericht, aandacht besteed aan de rekenvoorwaarden. Begrippen als meer/minder, veel/weinig en evenveel komen aan de orde. Voor het voorbereidend rekenen werken we in de kleutergroepen met ‘Sprongen vooruit’ en worden er vanuit de methode ‘Schatkist’ rekenactiviteiten aangeboden. Veelal leren de kinderen ook al de symbolen en kunnen ze al telreeksen maken. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de nieuwe rekenmethode ‘Wereld in getallen’. Onze rekencoördinator, Anita Polman, houdt de rekenontwikkelingen goed in de gaten en zorgt ervoor dat, zowel didactisch handelend als qua opbrengsten, ons rekenonderwijs op niveau blijft. 

 

Schrijven
De methode voor het schrijfonderwijs heet ‘Pennenstreken’. Een schrijfmethode die nauw aansluit bij de methode voor het aanvankelijk leesonderwijs. Ook heeft deze schrijfmethode een voorbereidend deel voor de groepen 1-2. Oudste kleuters krijgen al een eigen schrijfschrift. Fijne motoriek en grofmotorische bewegingen worden geoefend.

In groep 3 start vervolgens het eigenlijke schrijfonderwijs. We leren alle kinderen direct de lusletters aan, om het aan elkaar schrijven te bevorderen. In de methode krijgen ook het creatieve schrijven en temposchrijven aandacht. Het schrijfonderwijs moet er toe leiden dat alle kinderen een duidelijk leesbaar en verzorgd handschrift krijgen. In de bovenbouw mogen de kinderen hun eigen handschrift ontwikkelen.
"Wat schrijft dat beklijft" is ons motto; wij zullen ons schrijfonderwijs dan vooralsnog niet vervangen voor alleen maar een vorm van digitale schrijfwijze. Wel wordt ook de typevaardigheid van kinderen ingeoefend door het werken met tablets en computers

IMG 1435

Taal/Spelling 
Voorlezen, praten, luisteren, gedachten onder woorden brengen, woordenschat uitbreiden en op anderen reageren zijn elementen van het taalonderwijs. Meer dan vroeger besteden we aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed te antwoorden. Maar natuurlijk leren we de kinderen nog steeds foutloos schrijven.

In groep 1-2 besteden we, vanuit de methode ‘Schatkist’ structureel aandacht aan het ontwikkelingsgebied taal-denken. De leerdoelen staan in deze methode nauwkeurig beschreven. Jaarlijks plannen de collega’s van de onderbouw verschillende thema’s waarbinnen vele activiteiten worden aangeboden om deze leerdoelen te halen.

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode ‘Taal Actief’. Ook het spellingonderwijs wordt vanuit deze methode aangeboden. Daarnaast houden de kinderen spreekbeurten, boekbesprekingen en maken ze werkstukken.

Naast de dictees en de methode gebonden toetsen nemen we twee keer per jaar de Cito-spellingtoets af en besteden we extra aandacht aan kinderen die op school binnenkomen met een taalachterstand. We hebben hiervoor een NT2-pakket (Nederlands als tweede taal).

Verkeer verkeer
Voor het verkeersonderwijs maken we in de groepen 3 t/m 8 gebruik van een verkeersmethode. Hoewel we in groep 7 al meedoen aan het landelijke verkeersexamen, staat het verkeersonderwijs ook op het lesrooster van groep 8.

Verkeersveiligheid heeft grote aandacht binnen de school. Wettelijke verkeersregels, zoals eenrichtingsverkeer en parkeerregels, zijn natuurlijk van kracht. Uiteraard vraagt dit verantwoordelijkheid en discipline van ouders/verzorgers en leerlingen. Voor de verkeersveiligheid rond onze school is een commissie ‘Verkeer’ samengesteld. In deze commissie zitten Eugène Schijvens, Martijn Werdekker (ouders) en Anita Polman (team). Deze organiseert vele activiteiten, maar is vooral ook direct aanspreekpunt voor ouders over alles wat met verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving te maken heeft. Aan de school is in 2007 het Utrechts Veiligheidslabel toegekend. In november 2012 is het herijkingscertificaat uitgereikt.

Elk jaar nemen de kinderen van groep 7 deel aan de landelijke verkeersexamen in april. Dit examen bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte. De volgende links bevatten de informatie omtrent het verkeersexamen, die de leerlingen van groep 7 ook van de verkeersouders op papier hebben meegekregen:

 

Wereldoriëntatie IMG 4082square
Wereldoriëntatie heeft te maken met het kennen en begrijpen van de wereld om ons heen. In groep 1-2 werken de leerkrachten gedurende één of meerdere weken rond een bepaald thema.  In groep 3 bieden we Wereldoriëntatie aan vanuit de methode “Lijn 3”.

Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs gebruiken we in groep 4 tot en met 8 vanaf schooljaar 2018-2019 een nieuwe methode: Blink. Ook de 21e eeuwse vaardigheden komen in deze methode aan bod.