KJS.2023-048

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt via de oudergeleding de belangen van de ouders en daarom is het belangrijk dat de MR weet wat er bij de ouders leeft. In onze MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR komt regelmatig bijeen om beleidsonderwerpen te bespreken en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ook heeft de MR het recht om met bepaalde onderwerpen in te stemmen.